راه میان بُر تا خُدا

 

صبر کن ،

همین جا بمان

اندکی تأمل کن و به خودت نگاهی بیانداز!

مالک چه هستی ؟

سقفی که بالای سر توست ؟

زمینی که زیر پای توست ؟

آذین هایی که به بالا و پایین زندگیت بسته ای ؟

چشم هایت ؟ گوش هایت ؟ دست ها و پاهایت ؟ ذهنت ؟

نه !

نه !

تو مالک هیچ چیزی نیستی ، حتی خودت !

مالک اصلی خداست و تو تنها یک انسانی هستی که برای رسیدن به سعادت و کمال ابدی به تو زندگی بخشیده اند.

اما خوب نگاه کن و ببین که :

برای رسیدن به حق راه های زیادی است .

" بخشیدن "

بخشیدن یک راه میان بُر است برای رسیدن به سعادت و کمال ابدی.

راهی کوتاه اما مطمئن.

راهی برای داخل شدن به بندگی

راهی برای داخل شدن به بهشت

التماس دعابرچسب ها : ایرانی سلام ، زیباترین ، مذهبی ، نایابترین