آنقدر فریادهایم را سکوت کرده ام که اگر به چشمانم بنگرید کر می شوید!!!

 

 

سلام ای چشم بارانی ........ پناهم میدهی امشب ؟ 

سوالم را که می دانی ........ پناهم میدهی امشب ؟ 

 

 

 

منم آن آشنای سالیان گریه و لبخند و امشب 
رو به ویرانی ، پناهم می دهی امشب ؟

 

میان آب و گل رقصان ، میان خار و گل خندان 
در آن آغوش نورانی ، پناهم میدهی امشب ؟

 

دل و دین در کف یغما و من تنها و من تنها  
در این هنگام رو حانی ، پناهم میدهی امشب ؟

 

به ظلمت رهسپار نور و از میراث هستی دور
در آن اسرار پنهانی ، پناهم میدهی امشب ؟

 

رها از همت بودن ، رها از بال و پر سودن
رها از حد انسانی ، پناهم میدهی امشب ؟

 

نگاهت آشنا با دل ، کلامت گرمی محفل 
تو از چشمم چه میخوانی ؟ پناهم میدهی امشب ؟
برچسب ها : ایرانی سلام ، نیله چی ، شعر ، عشقی