من به چشمان پر از مهر تو عادت دارم 
به تو و طرز نگاه تو ارادت دارم
عطش حسرت دیدار تو را پایان نیست
اشتیاقیست که هر لحظه و ساعت دارم
برچسب ها : شعر ، عشقی ، سرگرمی ، نایابترین