زنده باد آنکس که گاهی یادی از ما میکند

ازخجالت ما غریبان را غرق دریا میکند

حال ما می پرسد و از مهربانیهای خود

این دل رنجور ما را عطر گلها می کند برچسب ها : شعر ، عشقی ، زیباترین ، ادبی