خبرت هست که جان مست شد از جام بهار

ایرانی
نوروزی فرخنده ، بهاری با وجد و سرور و سالی پر از نشاط و امید برایتان آرزومندم
سال نو مبارکبرچسب ها : سرگرمی ، عشقی ، ادبی ، شعر