من از خدا خواستم که پلیدی های مرا بزداید

خدا گفت : نه
آنها برای این در تو نیستند که من آنها را بزدایم.
بلکه آنها برای این در تو هستند که تو در برابرشان پایداری کنی.


من از خدا خواستم که بدنم را کامل سازد.

خدا گفت : نه
روح تو کامل است . بدن تو موقتی است.

من از خدا خواستم به من شکیبایی دهد .خدا گفت : نه
شکیبایی بر اثر سختی ها به دست می آید.
شکیبایی دادنی نیست بلکه به دست آوردنی است.


من از خدا خواستم تا به من خوشبختی دهد.

خدا گفت : نه
من به تو برکت می دهم ، خوشبختی به خودت بستگی دارد.

من از خدا خواستم از دردها آزادم سازد


خدا گفت : نه
درد و رنج تو را از این دنیا دور کرده و به من نزدیکتر می سازد.

من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد.

خدا گفت : نه
تو خودت باید رشد کنی ، ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی.


من از خدا خواستم به من چیزهایی دهد تا از زندگی خوشم بیاید.

خدا گفت : نه
من به تو زندگی می بخشم تا تو از همه آن چیزها لذت ببری.


من از خدا خواستم تا به من کمک کند تا دیگران همان طور که او دوست دارد ، دوست داشته باشم.

خدا گفت : ... سرانجام مطلب را گرفتی.

امروز روز تو خواهد بود آن را هدر نده.
باشد که خدا تو را برکت دهد.


برای دنیا تو ممکن است فقط یک نفر باشی ولی برای یک نفر ، ممکن است به اندازه دنیا ارزش داشته باشی.


داوری نکن تا داوری نشوی. 
آنچه را رخ می دهد درک کن که برکت خواهی یافت

موفق و پیروز باشیدبرچسب ها : آموزشی ، مذهبی ، زیباترین ، جدیدترین