مردی می خواره و مست سوار اتوبوسی میشود و در کنارکشیشی می نشیند

مرد روزنامه ای را باز کرد و مشغول خواندن شد و بعد از مدتی هم از کشیس پرسید

پدر روحانی روماتیسم از چی ایجاد میشود؟ کشیش هم موعظه را شروع کرد و گفت روماتیسم حاصل مستی و میگساری و بی بند و باری است 

مرد با حالت منفعل دوباره سرش را گرم روزنامه خواندن کرد

بعد کشیش از او پرسید تو حالا چند وقت است که روماتیسم داری؟ 

مرد گفت من روماتیسم ندارم 

اینجا نوشته است پاپ اعظم دچار روماتیسم بسیارشده استبرچسب ها : داستان ، حکایت ، ایرانی سلام ، آموزشی