عشق بازی

دید مجنون را یکی صحرانورد  

                        در میان بادیه بنشسته فرد 
               

                                     صفحه ای از خاک و انگشتان قلم 

 

 

 

مینویسد نام لیلی دم

            به دم چیست این ؟

                    مجنون شیدا کیست این؟ 

                                                بهرکه نامه نویسی؟ 

                                                           چیست این؟ 

 

گفت مشق نام لیلی میکنم  

                  خاطر خود را تسلی میکنم

                                    چون میسر نیست من را کام او

                     

              عشق بازی میکنم  با نام او

/ 0 نظر / 10 بازدید