مراحل نصب ویندوز ساده و خودمانی

یکی از مراحل نصب ویندوز : ساده و خودمانی
 CD ویندوز را درون کامپیوتر گذاشته و رسیت میکنیم و Deiete را میزنیم تا (پی ستاپ) بیاید و بر روی پغام Advanced BIOS Features اینتر و گزینهFirst Boot Device را که مشخص کننده درایو است که CD درآن قراردارد و درایو CD را مشخص کرده F10 وy اینتر که همان زمان رسیت میشود و در پیغامهایی که در مانیتور آیند پیغامی بنام Pressany key To Boot برای یک لحظه می آید و میرود به محظ دیدن پیغام یکی از کلیدهای کیبورد را میزنیم ( در غیر اینصورت از اول باید کارها را انجام داد ) با زدن دکمه پیغام To setuo windows xp pnow.press Entr بعد F8 agree را زده و کلید Ecs را که مشخصه پیغام Dont Repair و جهت مشخص کردن درایوی است که ویندوز در آن نصب شده و ضمناً برای این است که آن درایو را بخواهیم فرمت کنیم بعد کلید D و اینتر و کلید L و اینتر بعد نوع فرمت کردن درایو را مشخص کنید بهترین گزینه Format the partitionusing the Ntfsfil eystem(Quick) بعد از انتخاب گزینه اینتر که ویندوز جهت نصب شروع میشود در این هنگام هیچگونه عملی انجام نمی دهیم تا زمانی که پیغام زمان و زبان را بدهد که زمان و زبان کشورمان را مشخص میکنیم و پیغامهای که در ادامه میدهد یکی نام کامپیوتر را مشخص می کند و بقیه را کنسل کنید. تمام

/ 0 نظر / 14 بازدید